A què es dedica AZIMUT 360 / AIGUASOL?

Azimut 360 és una cooperativa sense ànim de lucre especialitzada en l’enginyeria i implementació d’instal·lacions solars fotovoltaiques, tant en l’àmbit nacional com internacional. Les principals activitats d’Azimut 360 inclouen la realització de projectes, direccions d’obra, instal·lació i manteniment, així com serveis de formació a usuaris i tècnics i la consultoria energètica. Estem molt especialitzats en projectes d’electrificació rural amb micro-xarxes i en projectes de salut i energia (garantir l’accés a la salut a través de garantir l’accés a l’energia). De la seva banda. Aiguasol és una cooperativa de consultoria energètica d’abast internacional, orientada a la creació d’espais interiors i exteriors, processos i sistemes excepcionals, confortables, eficients i amb un impacte ambiental positiu. L’ús d’eines avançades, el treball en R+D i l’experiència de camp en projectes d’enginyeria permeten a Aiguasol oferir un servei de consultoria energètica de gran valor afegit.

Quina estratègia heu seguit per internacionalitzar-vos a l’Àfrica Subsahariana?

En primer lloc, la creació de vincles i associacions amb entitats i organitzacions locals ha sigut essencial per mantenir-nos en el mercat subsaharià. En qualsevol projecte internacional entrem en col·laboració amb experts regionals i/o amb altres institucions amb experiència sòlida dins la regió. Això a vegades és difícil, degut a la distància i les diferències culturals evidents, però és l’única manera de garantir l’èxit del projecte. Així, es va creant una xarxa de col·laboració internacional cada vegada més sòlida i efectiva per a futurs projectes més ambiciosos. Per altra banda, també és important un alt coneixement del mercat i comptar amb un equip de gran experiència en el sector i en la regió.

Quina és la vostra experiència en aquesta regió?

Azimut 360 i Aiguasol tenen experiència realitzant vàries activitats diferents en la regió subsahariana, sempre relacionades amb l’accés a l’energia, energies renovables i eficiència energètica. Alguns dels països amb més activitat inclouen Burkina Faso, Costa d’Ivori, Ghana, Moçambic, Uganda i Gàmbia, entre d’altres. Dins de les activitats més importants, s’inclouen el desenvolupament de capacitats tècniques i de gestió a nivell local, consultoria tècnica per a autoritats i organismes o institucions regionals, estudis de viabilitat i direcció de projectes d’alta complexitat tècnica i alt impacte socioeconòmic, i col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament.

Què destacaríeu del mercat africà?

A l’Àfrica subsahariana l’accés a l’energia és sovint escàs o de molt baixa qualitat, especialment en les zones rurals. Així, les problemàtiques que els nostres clients del mercat africà busquen resoldre són completament diferents a les d’un mercat nacional o europeu: talls elèctrics freqüents i baixa qualitat de l’electricitat provinent de la xarxa, accés a la il·luminació pública, accés a l’electricitat per a espais d’ús comunitari i serveis públics (hospitals, escoles), per accés i potabilització d’aigua o per a l’electrificació de població en comunitats remotes. L’electrificació basada en solucions renovables permet la substitució de l’ús domèstic de combustibles causants de problemes de salut, entre d’altres. Els riscos amb els que ens trobem en el mercat subsaharià també són particulars, incloent temes de logística, seguretat, manca de capacitat local, serveis, etc.

Azimut 360 / Aiguasol

Azimut 360 és una empresa d'enginyeria especialitzada en el desenvolupament i implementació de projectes d'energies renovables, en el camp de la generació, distribució i gestió de l'energia. El seu equip, amb més de 15 anys d'experiència en el sector de les energies renovables, ha participat en projectes emblemàtics i de referència en el camp dels sistemes fotovoltaics connectats a xarxa i sistemes d'electrificació rural aïllats, així com en projectes de cooperació nacional i internacional. Azimut 360 també ha desenvolupat nombrosos cursos de formació i campanyes de sensibilització, i participat en projectes d'investigació i desenvolupament relacionats amb les energies renovables.