Les condicions de vida i les desigualtats socials són factors que determinen l’estat de salut, però també la seva percepció: com més baixa és la classe social, pitjor salut afirmem tenir i, en general, els homes perceben tenir millor estat de salut que les dones.

Les dades demostren que les persones més benestants no només tenen menys problemes de salut, sinó que viuen menys desigualtats de gènere pel que fa al seu benestar físic i mental. És a les classes mitjanes i baixes on, pel que fa a la salut, es produeix una major desigualtat entre homes i dones.