S’anomena segregació laboral a la distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat econòmica determinat. Si ens fixem en algunes de les branques d’ocupació que més pes tenen –com ara la sanitat, la construcció i l’educació–, així com les que tenen més rellevància estructural –les TIC, l’agricultura i el sector domèstic–, comprovem que, efectivament, en molts casos existeix una segregació de gènere. La construcció, el sector primari i les TIC són sectors econòmics masculinitzats en més d’un 75%, mentre que el sector domèstic i sanitari són sectors feminitzats en un percentatge similar.

Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que les dones es concentrin en àmbits laborals amb una remuneració i un valor social inferior al dels àmbits on es concentren els homes. Sovint, els àmbits feminitzats són, en part, una prolongació del treball que han realitzat les dones històricament a l’àmbit familiar: no remunerat i amb poc reconeixement social.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.